• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG

445,00 zł

szt.
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG

259,90 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Tern 750 EC 1L

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 146,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
146.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Etykieta środka ochrony roślin Tern 750 EC-załącznik do zezwolenia MRiRW Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 149/2020d z dnia 10.03.2020 r. Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 23/2018wu z dnia 27.04.2018 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, DK-2300 Kopenhaga S, Królestwo Danii, tel.: +45 32 87 11 00. Podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie środka ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie, pakowanie środka ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: ………………………………………………………….. TERN 750 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 750 g/l (81,8%). Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Zezwolenie MRiRW nr R – 23/2018wu z dnia 27.04.2018 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 149/2020d z dnia 10.03.2020 r. Uwaga H302+H332 H319 H335 H373 H410 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 EUH401 Zawiera fenpropidynę; może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 P280 P304+P340+P312 P305+P351+P338 Nie wdychać par rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Etykieta środka ochrony roślin Tern 750 EC-załącznik do zezwolenia MRiRW P337+P313 P314 P391 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi. STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Środek zawiera substancję czynną fenpropidyna zaliczaną do grupy FRAC: G2, nr podgrupy: 5. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy mączniak prawdziwy zbóż i traw Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pszenica jara, jęczmień jary mączniak prawdziwy zbóż i traw Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik Pszenica durum mączniak prawdziwy zbóż i traw Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Termin stosowania: Etykieta środka ochrony roślin Tern 750 EC-załącznik do zezwolenia MRiRW Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Pszenżyto jare rdza żółta Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Żyto jare mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Trawy uprawiane na nasiona, trawy ozdobne mączniak prawdziwy zbóż i traw Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, żyto jare, pszenżyto ozime, pszenżyto jare - 42 dni, Trawy na nasiona, trawy ozdobne – nie dotyczy. Etykieta środka ochrony roślin Tern 750 EC-załącznik do zezwolenia MRiRW 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: ‒ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, ‒ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 2. Środek zawiera substancję czynną fenpropidyna, związek z grupy amin (morfolin) (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy, grupa mechanizmów działania FRAC: G2, nr podgrupy: 5). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m in.: stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce zgodnie z etykietą, maksymalnie dwa razy w sezonie, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania. Na obszarach o wysokiej presji infekcyjnej patogenów wysokiego ryzyka rozwoju odporności (jakim jest np. mączniak prawdziwy zbóż i traw) należy unikać wielokrotnego stosowania fungicydów aminowych z grupy G2 na tę samą uprawę. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy: ‒ jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub ‒ unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub ‒ unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć przepłukując ją co najmniej dwukrotnie wodą. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. Etykieta środka ochrony roślin Tern 750 EC-załącznik do zezwolenia MRiRW W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0oC-30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza. Okres ważności - 2 lata.

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl