• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG
569,00 zł
szt.
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG
269,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Carial Flex 5 kg

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 1 235,00 zł 1235.00
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Etykieta środka ochrony roślin Carial Flex, załącznik do zezwolenia MRiRW Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 38/2016wu z dnia 28.12.2016 r. . Posiadacz zezwolenia: Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1 1230 Wiedeń, Republika Austrii. Tel.: +43,1662 3130 600, fax: +43,1662 3130 250. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99. Carial Flex Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/kg (25 %) cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 180 g/kg (18 %). Zezwolenie MRiRW nr R- 38/2016wu z dnia 28.12.2016 r. Uwaga H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody /mydłem. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P330 - Wypłukać usta. P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 2 P391 – Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Fungicyd, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. STOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE Ziemniak zaraza ziemniaka Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha Termin stosowania: Środek należy stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w początkowej fazie infekcji zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Środek stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi (10% zakrycia powierzchni gleby) do początku fazy zamierania rośliny uprawnej (początek żółknięcia liści) (BBCH 31-91). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Podczas stosowania środka nie dopuścić do: ─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, ─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Środek Carial Flex zawiera mandipropamid, substancję czynną z grupy chemicznej amidów (wg FRAC grupa 40) i cymoksanil, substancję czynną z grupy chemicznej iminoacetylomoczników (wg FRAC grupa 27). Wielokrotne stosowanie środka lub środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. Z tego względu, aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacji sprawcy choroby zaleca się stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Ponadto w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się: − stosowanie środka przede wszystkim do zabiegów zapobiegawczych lub przy wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych, − niestosowanie środka częściej niż jest to zalecane, − dążenie do uprawy odmian wykazujących wysoki stopień odporności na choroby powszechnie występujące na danym obszarze, − unikanie uprawy jednej odmiany (zwłaszcza podatnych odmian) na dużych powierzchniach, szczególnie na obszarach wysokiego ryzyka występowania choroby, − dobieranie przedplonów dla chronionej uprawy tak, by nie były nimi gatunki, które są gospodarzami tych samych patogenów dla upraw następczych, 3 − stosowanie zróżnicowanego zmianowania, aby ograniczyć ilość resztek pożniwnych – podstawowego źródła infekcji kolejnych upraw oraz zwalczanie samosiewów, na których patogeny mogą przetrwać, − niestosowanie środka na rośliny słabe znajdujące się w złej kondycji fizjologicznej. Informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym działaniu środka. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. 4 Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): ziemniak - 7 dni. Okres od ostatniego zastosowania środka, na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): ziemniak – 7 dni. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, - w temperaturze od 0°C do 30°C. Chronić przed mrozem. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody/mydłem. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Wypłukać usta. Okres ważności – 2 lata Data produkcji - Zawartość netto - Nr partii -

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl