• CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

 • 0 VAT

  U NAS 

   

  0%  VAT

   

  0%  VAT

   

  0%  VAT

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

Produkt dnia
Captan 80 WG 10KG
Captan 80 WG 10KG
559,00 zł 559,00 zł
szt.
Captan 80 WDG 100KG (beczka)
Captan 80 WDG 100KG (beczka)
5 600,00 zł 5 600,00 zł
Delan 700 WG 1KG
Delan 700 WG 1KG
265,00 zł 265,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Delegate

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 494,50 zł 494.50
bez kosztów dostawy
Cena netto: 494,50 zł
bez kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

DELEGATE Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: spinetoram (związek z grupy spinozyn) - 250 g/kg (25 %) Zezwolenie MRiRW nr R- 28/2019 wu z dnia 30.07.2019 r. Uwaga H317 H361f H373 H410 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P202 P308+ 313 P314 P333 + P313 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać rozsypany produkt. OPIS DZIAŁANIA INSEKTYCYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa powierzchniowo i translaminarnie. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, szkodniki giną po upływie kilku godzin. Etykieta środka ochrony roślin Delegate, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 Środek zawiera substancję czynną spinetoram (związek z grupy spinozyn), (nikotynowe receptory acetylocholiny (nAChR) modulatory allosteryczne – (wg IRAC grupa 5). STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego. Jabłoń, owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójki liściowe, szrotówek białaczek Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki. Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha (w zależności od typu opryskiwacza). Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Grusza miodówki. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w trakcie wylęgania larw, najpóźniej w fazie rozwojowej larw L-3. Liczba zabiegów: 1 owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójki liściowe, szrotówek białaczek Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki. Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha (w zależności od typu opryskiwacza). Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Jabłoń, grusza - 7 dni. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 7 dni 1. Nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 2. Działania w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia odporności: Etykieta środka ochrony roślin Delegate, załącznik do zezwolenia MRiRW 3 Środek zawiera substancję czynną spinetoram (związek z grupy spinozyn), (nikotynowe receptory acetylocholiny (nAChR) modulatory allosteryczne – (wg IRAC grupa 5). Każdy środek owadobójczy może z czasem stać się mniej skuteczny jeśli zwalczane szkodniki rozwiną odporność na mechanizm działania jego substancji czynnej. Przestrzeganie poniższych zaleceń pomoże zapewnić długotrwałą przydatność produktów owadobójczych: − niezmienne stosowanie jednej substancji czynnej lub substancji czynnych z tej samej grupy przyspiesza rozwój odporności: spinetoram ma odmienny mechanizm działania od powszechnie stosowanych substancji czynnych, zatem zaleca się stosowanie go naprzemiennie z innymi środkami owadobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania, − zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, należy unikać wyłącznego oraz ciągłego stosowania tej samej substancji czynnej lub różnych substancji o takim samym mechanizmie działania w zwalczaniu kolejnych pokoleń owadów, wykazujących wysokie ryzyko odporności. Zaleca się zatem stosować spinetoram 1 raz w sezonie, natomiast środków ochrony roślin zawierających substancje czynne z grupy spinozyn nie stosować częściej niż 3 razy w sezonie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozwoju odporności, szczególnie w przypadku naprzemiennego stosowania z innymi produktami owadobójczymi, o różnych mechanizmach działania, − należy unikać stosowania dawek niższych niż są zalecane na etykiecie, zarówno w przypadku zabiegu pojedynczego jak i w mieszaninie środków, − w celu uzyskania szczegółowych informacji, zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem, − jeśli to możliwe, stosować kilka metod programu integrowanej ochrony przed szkodnikami. 3. Wymagane jest dokładne pokrycie roślin uprawnych cieczą użytkową. 4. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać wodą co najmniej dwukrotnie. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Etykieta środka ochrony roślin Delegate, załącznik do zezwolenia MRiRW 4 Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu. Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Uprać odzież ochronną po użyciu. Umyć ręce oraz odkrytą skórę przed posiłkiem i po pracy. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Środek stosować poza okresami aktywności pszczół. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m, zadarnionej na szerokości 20 m, od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0 oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Etykieta środka ochrony roślin Delegate, załącznik do zezwolenia MRiRW 5 Nr partii - ........

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl