• CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

Produkt dnia
MERPAN 80WG 5 x 10 KG = 50KG + Safran 018EC 5L
MERPAN 80WG 5 x 10 KG = 50KG + Safran 018EC 5L

2 550,00 zł

Delan 700 WG 25KG
Delan 700 WG 25KG

5 250,00 zł

Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )
Ditoflo 700 WG 5kg ( Jak Delan )

952,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

DICTUM 700 WG 5KG (Jak Delan)

Dostępność: brak towaru
Cena: 1 090,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
1090.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
1
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Posiadacz zezwolenia:
BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zurich Branch, Im Tiergarten 7, CH-8055 Zurich, Konfederacja
Szwajcarska, tel.: +41 0 44 781 99 11, fax: + 41 0 44 781 99 12
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
…………………………………………………………………………………………………………
DICTUM
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
Niebezpieczeństwo
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H317
H318
H330
H351
H410
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P202
P280
P301 +
P310
P302 +
P352
P304 +
P340
P305 +
P351 +
P338
P308 +
P313
Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
2
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
P333 +
P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić
się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.
JABŁOŃ
parch jabłoni
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
GRUSZA
parch gruszy
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
3
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy białego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy białego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłka, gruszki - 42 dni
Środek Dictum należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od
momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane
dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH.
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in.: stosowanie środka
wyłącznie zapobiegawczo, tylko w zalecanych dawkach, przestrzeganie maksymalnej dopuszczonej
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
4
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym, stosowanie sytemów wspomagajcych decyzję o
konieczności wykonania zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać pyłu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Jabłoń (BBCH 53-79), grusza (BBCH 53-79),
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
5
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
System 1
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Jabłoń (BBCH 57-73 + 73-79), grusza (BBCH 57-73 + 73-79),
System 2
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 5 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
6
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partiiZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
1
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Posiadacz zezwolenia:
BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zurich Branch, Im Tiergarten 7, CH-8055 Zurich, Konfederacja
Szwajcarska, tel.: +41 0 44 781 99 11, fax: + 41 0 44 781 99 12
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
…………………………………………………………………………………………………………
DICTUM
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
Niebezpieczeństwo
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H317
H318
H330
H351
H410
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P202
P280
P301 +
P310
P302 +
P352
P304 +
P340
P305 +
P351 +
P338
P308 +
P313
Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
2
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
P333 +
P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić
się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.
JABŁOŃ
parch jabłoni
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
GRUSZA
parch gruszy
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
3
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy białego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy białego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłka, gruszki - 42 dni
Środek Dictum należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od
momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane
dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH.
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in.: stosowanie środka
wyłącznie zapobiegawczo, tylko w zalecanych dawkach, przestrzeganie maksymalnej dopuszczonej
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
4
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym, stosowanie sytemów wspomagajcych decyzję o
konieczności wykonania zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać pyłu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Jabłoń (BBCH 53-79), grusza (BBCH 53-79),
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
5
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
System 1
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Jabłoń (BBCH 57-73 + 73-79), grusza (BBCH 57-73 + 73-79),
System 2
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 5 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
6
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl