• CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

 • MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

Produkt dnia
DELAN PRO 5L
DELAN PRO 5L

430,00 zł

MERPAN 80WG 10KG x 10 szt = 100 kg
MERPAN 80WG 10KG x 10 szt = 100 kg

4 090,00 zł

Roundup Plus 360 SL 20L
Roundup Plus 360 SL 20L

537,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

CALDERA ( jak DELAN ) 700 WG 1KG

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 179,90 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
179.90
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 1217

Opis

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 50/2018 z dnia 09.03.2018 r. Posiadacz zewolenia: Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel.: +32-11 785717, e-mail: globachem@com CALDERA 700 WG Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: ditianon (związek z grupy antrachinonów): 700 g/kg (70%) Zezwolenie MRiRW nr R - 50/2018 z dnia 09.03.2018 r. Niebezpieczeństwo H301 Działa toksycznie po połknięciu H317 H318 H330 H351 H410 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Wdychanie grozi śmiercią. Podejrzewa się, że powoduje raka. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P202 P280 P301 + P310 P302 + P352 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P308 + P313 P333 + P313 Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/ mydłem W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać rozsypany produkt. Etykieta środka Caldera 700 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego. STOSOWANIE ŚRODKA Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych. JABŁOŃ parch jabłoni Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania. System 1. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. System 2. Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew. STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. GRUSZA parch gruszy Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania. System 1. Etykieta środka Caldera 700 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 3 Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. System 2. Środek stosować zapobiegawczo, od fazy białego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłka, gruszki - 42 dni Środek należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in.: stosowanie środka wyłącznie zapobiegawczo, tylko w zalecanych dawkach, przestrzeganie maksymalnej dopuszczonej liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym, stosowanie sytemów wspomagajcych decyzję o konieczności wykonania zabiegu. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Etykieta środka Caldera 700 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 4 Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu. Nie wdychać pyłu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosownie środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających. Jabłoń (BBCH 53-79), grusza (BBCH 53-79), Etykieta środka Caldera 700 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 5 System 1  W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:  30 m lub  20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub  15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90% lub  10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Jabłoń (BBCH 57-73 + 73-79), grusza (BBCH 57-73 + 73-79), System 2  W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:  30 m lub  20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub  15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub  10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90% lub  5 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:  w oryginalnych opakowaniach,  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,  w temperaturze 0oC – 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Etykieta środka Caldera 700 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 6 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl