• MOSPILAN

   

  W NASZYM SKLEPIE

  TYLKO ORYGINALNE

  PRODUKTY!!!

 • CAPTAN

   

  DOSTĘPNA

   

  BECZKA 50 KG!!!

Produkt dnia
Exirel 100 SE
Exirel 100 SE

779,00 zł

szt.
Dagonis 1l
Dagonis 1l

239,00 zł

szt.
Zato 50 WG 1KG
Zato 50 WG 1KG

790,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Actellic 500 EC 1L

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 294,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
294.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 1418

Opis

Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 511/2018d z dnia 27.09.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06- 99. Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…): A C T E L L I C 500 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l (49,02%). Inne substancje niebezpieczne niebędące substancja czynną: Solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne. Zezwolenie MRiRW nr R-83/2012 z dnia 25.06.2012 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 511/2018d z dnia 27.09.2018 r. Niebezpieczeństwo H226 - Łatwopalna ciecz i pary. H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 - Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji. Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW STOSOWANIE ŚRODKA Dezynsekcja pustych pomieszczeń. wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagajacych obecności operatora podczas zabiegu. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów. Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny. Uwagi: 1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. 2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp. 3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych. 4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. 5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego. 6. W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie badań oceniajacych zdolność słodowania. Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym. Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej. Przy ilości ziarna 22,5 – 45 ton/godzinę stosować 0,75 litra wody, przy przepływie poniżej 22,5 tony 1,5 litra wody. Opryskiwanie średnio lub grubokropliste. Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już środkiem Actellic 500 EC. Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławaicza z przygotowaną cieczą użytkową. Sporządzoną ciecz użytkową zużyć tego samego dnia. Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Nie wdychać oparów. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Dla ludzi - 7 dni Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,  w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,  z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione,  w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,  W pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze 0 – 30°C. Etykieta środka ochrony roślin Actellic 500 EC, załącznik do decyzji MRiRW Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. OBJAWY ZATRUCIA Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę. Zalecenia dla lekarza: Leczenie: 1. Specyficzną odtrutką jest atropina, zastosowana możliwie jak najszybciej. Może być podawana przez wykwalifikowany personel. Podawać domięśniowo, co 20 minut, dawkę 2–5 mg (w przypadku dzieci w kilku dawkach), aż do wystąpienia pełnej atropinizacji. Mogą być potrzebne duże ilości atropiny. 2. Nie należy podawać atropiny pacjentowi, u którego występuje sinica. W pierwszej kolejności podać tlen. 3. Nie podawać opiatów i barbituranów. 4. W przypadku wystąpienia drgawek podać diazepam (10 mg dożylnie). 5. Do oznaczenia aktywności cholinoesterazy należy pobrać 10 ml krwi żylnej. 6. Reaktywatory cholinoesterazy (pralidoksym) powinny być, jeżeli to możliwe, podawane w tym samym czasie, co atropina. Nie działają, gdy podawane są po 24 godzinach od wystąpienia narażenia i nie są substytutami atropiny. Dawkowanie pralidoksymu: zatrucia lekkie: 1g w 2–3 ml wody (domięśniowo), zatrucia ciężkie: 2g w 30 ml wody (dożylnie). 7. Można podawać adsorbenty (węgiel aktywowany). Inne środki zaradcze: 1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia, w połączeniu ze sztucznym oddychaniem. 3. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła), podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Zabezpieczyć drogi oddechowe przed przedostawaniem się treści pokarmowych. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna. 4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny. Okres ważności – 2 lata. 

 

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl