• STIHL

                           OFICJALNY DEALER 

   

                              PRODUKTÓW !!!

 •  

  JEŚLI MASZ PYTANIA ZADZWOŃ 

  JESTEŚMY  DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

  TEL:  602 372 915

 •                     JUŻ DOSTĘPNY

   

              ZACHĘCAMY DO ZAKUPÓW 

 • LOGO

              Z NAMI SIĘ OPŁACA !!!

 • TERAZ MOŻLIWA WYSYŁKA PALETOWA

Polecane produkty

BOXER 800EC 5L

BOXER 800EC 5L
BOXER 800EC 5L

B O X E R  800  EC
Środek   przeznaczony   do stosowania przez użytkowników profesjonalnych  
Zawartość substancji czynnej: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) - 800 g/l (78,43%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 88/2015 z dnia 29.05.2015 r., zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 194/2018d z dnia 27.04.2018 r.
Niebezpieczeństwo H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P391 – Zebrać wyciek.
                                           
OPIS DZIAŁANIA Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 210,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Chorus 50 WG 1KG

Chorus 50 WG 1KG
Chorus 50 WG 1KG

Chorus 50 WG jest środkiem grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami grzybowymi.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 179,90 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Dagonis 1l

Dagonis 1l
Dagonis 1l

DAGONIS Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 50 g/l (4,66%) fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 75 g/l (6,98%)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 215,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Malvin 80 WG 10 kg + 1 kg GRATIS

Malvin 80 WG 10 kg + 1 kg GRATIS
Malvin 80 WG 10 kg + 1 kg GRATIS

MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 610,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

MERPAN 80WG 5 x 10 KG = 50KG + Safran 018EC 5L

MERPAN 80WG 5 x 10 KG = 50KG + Safran 018EC 5L
MERPAN 80WG 5 x 10 KG = 50KG + Safran 018EC 5L

MERPAN 80 WG

Zawartość substancji czynnej:

kaptan N - (trichlorometylosulfanylo)cykloheks – 4 – eno -1,2 - dikarboksyimid

(związek z grupy ftalimidów) - 80 %.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 3 287,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

MERPAN 80WG 10KG x 10 szt = 100 kg

MERPAN 80WG 10KG x 10 szt = 100 kg
MERPAN 80WG 10KG x 10 szt = 100 kg

MERPAN 80 WG

Zawartość substancji czynnej:

kaptan N - (trichlorometylosulfanylo)cykloheks – 4 – eno -1,2 - dikarboksyimid

(związek z grupy ftalimidów) - 80 %.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 5 580,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

MERPAN 80WG 50KG ( 10 kg x 5 szt)

MERPAN 80WG 50KG ( 10 kg x 5 szt)
MERPAN 80WG 50KG ( 10 kg x 5 szt)

MERPAN 80 WG

Zawartość substancji czynnej:

kaptan N - (trichlorometylosulfanylo)cykloheks – 4 – eno -1,2 - dikarboksyimid

(związek z grupy ftalimidów) - 80 %.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 2 795,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Nissorun Strong 250 SC 1l

Nissorun Strong 250 SC 1l
Nissorun Strong 250 SC 1l
Nissorun Strong 250 SC 1l
Środek przędziorkobójczy

w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.

Dostępność: brak towaru

Cena: 625,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)
Pastor 80 WG 25 Kg ( Jak Merpan, Captan, Malvin)

 

Etykieta środka ochrony roślin Pastor 80 WG - załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz,

tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl

PASTOR 80 WG

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800g/kg (80%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 729/2018d z dnia 05.12.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

OPIS DZIAŁANIA

Pastor 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni,

czereśni, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej, agrestu,

truskawki oraz roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 1 295,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 1 KG

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 1 KG
PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 1 KG

Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym o działaniu kontaktowym i wgłębnym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna, papryka) w szklarniach.

Dostępność: brak towaru

Cena: 724,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 100G

PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 100G
PYRANICA ( PYRANIKA ) 20 WP 100G

Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym o działaniu kontaktowym i wgłębnym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna, papryka) w szklarniach.

Dostępność: brak towaru

Cena: 76,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

SAFRAN 018EC 1L

SAFRAN 018EC 1L
SAFRAN 018EC 1L

Posiadacz zezwolenia: Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.com SAFRAN 018 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,83%) Zezwolenie MRiRW nr R - 24/2014 z dnia 24.02.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 158/2015d z dnia 06.03.2015 r. decyzją MRiRW nr R-910/2015d z dnia 04.11.2015 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 499/2016d z dnia 24.10.2016 r. UWAGA H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. OPIS DZIAŁANIA Safran 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 94,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

SERCADIS 1L

SERCADIS 1L
SERCADIS 1L

SERCADIS
 
 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
 
 
Zawartość substancji czynnych: fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) - 300 g/l (26.5 %)
 
 
Zezwolenie MRiRW Nr R- 28/2017wu z dnia 19.05.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga
 
H351 -  Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
 
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH208 - Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.  P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek.
 
 
OPIS DZIAŁANIA Sercadis jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 569,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

SERCADIS 1L x 10 szt

SERCADIS 1L x 10 szt
SERCADIS 1L x 10 szt

SERCADIS
 
 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
 
 
Zawartość substancji czynnych: fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) - 300 g/l (26.5 %)
 
 
Zezwolenie MRiRW Nr R- 28/2017wu z dnia 19.05.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga
 
H351 -  Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
 
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH208 - Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.  P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek.
 
 
OPIS DZIAŁANIA Sercadis jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5 640,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Soriale 5L

Soriale 5L
Soriale 5L

S O R I A L E Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: Fosfoniany potasu (związek z grupy fosfonianów) - 755 g/l (51,7 %) Zezwolenie MRiRW nr R- 33/2019wu z dnia 05.09.2019 r. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego. Środek zawiera substancję czynną fosfoniany potasu - związek z grupy fosfonianów (wg FRAC grupa 33). STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych. Jabłoń, parch jabłoni Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,86 l/ha Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). Zalecana ilość wody: 200 - 1500 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 259,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

SAFRAN 018EC 5L

SAFRAN 018EC 5L
SAFRAN 018EC 5L

Posiadacz zezwolenia: Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.com SAFRAN 018 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,83%) Zezwolenie MRiRW nr R - 24/2014 z dnia 24.02.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 158/2015d z dnia 06.03.2015 r. decyzją MRiRW nr R-910/2015d z dnia 04.11.2015 r. oraz decyzją MRiRW nr R- 499/2016d z dnia 24.10.2016 r. UWAGA H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. OPIS DZIAŁANIA Safran 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 459,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS

Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS
Malvin 80 WG 10 kg x 10 szt = 100 kg + 10 kg GRATIS

MALVIN 80 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg ( 80 %)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 6 349,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

SIVANTO PRIME 200 SL 1L

SIVANTO PRIME 200 SL 1L
SIVANTO PRIME 200 SL 1L

SIVANTO PRIME  
 Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
 
 
 
Zawartość substancji czynnej: flupyradifuron (substancja z grupy butenolidów) - 200 g/l (17,09%)
 Zezwolenie MRiRW nr  R-164/2018 z dnia 23.10.2018 r.
 
 
   
 
Uwaga H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 P280 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne. P302 + P352: P304 + P340 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P308 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P391 Zebrać wyciek.    
 
 
 
 
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-164/2018 z dnia 23.10.2018 r.
 
Etykieta środka ochrony roślin Sivanto Prime, załącznik do zezwolenia 2
OPIS DZIAŁANIA INSEKTYCYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).   W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji.  W przypadku roślin ozdobnych, truskawki, bakłażana, pomidora, papryki i ogórka środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 346,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

CALDERA 700 WG 5KG ( jak Delan 700WG)

CALDERA 700 WG 5KG ( jak Delan 700WG)
CALDERA 700 WG 5KG ( jak Delan 700WG)

CALDERA 700 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego. STOSOWANIE ŚRODKA Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych. JABŁOŃ parch jabłoni Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej systemów stosowania. System 1. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 53-79). Liczba zabiegów: 6 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. System 2. Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6 Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 1 189,00 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

Chorus 50 WG 5KG

Chorus 50 WG 5KG
Chorus 50 WG 5KG

Chorus 50 WG jest środkiem grzybobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami grzybowymi.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 859,90 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl