Producenci

Cenniki do pobrania

Shavit 71,5 WP 1KG

Fungicydy
66
PLN
Shavit 71,5 WP 1KG
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 66,00 zł
Cena netto: 61,11 zł
szt.

SHAVIT PLUS 71,5 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 70% ( 700 g/kg) triadimenol (związek z grupy triazoli) – 1,5 % (15g/kg ) Zezwolenie MRIRW nr R- 217/2014 z dnia 23.10. 2014 r. Niebezpieczeństwo H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+ P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Etykieta środka ochrony roślin Shavit Plus 71,5 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW Zebrać rozsypany produkt. OPIS DZIAŁANIA Shavit Plus 71,5 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i systemicznym przeznaczonym do zwalczania chorób grzybowych w roślinach sadowniczych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych. STOSOWANIE ŚRODKA Jabłoń Parch jabłoni, mączniak jabłoni. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Termin stosowania: - parch jabłoni - od początku fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do końca fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 59-72), - mączniak jabłoni – od początku fazy różowego pąka do początku opadania owoców (BBCH 57 – 73), w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych, co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. W zwalczaniu parcha jabłoni środek wykazuje działanie interwencyjne do 72 godzin po infekcji. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: 7 dni Zalecana ilość wody : 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew) Grusza Parch gruszy. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Termin stosowania: od początku fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę do początku opadania owoców (BBCH 59 – 73), w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: 7 dni Zalecana ilość wody : 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew) Wiśnia Drobna plamistość liści drzew pestkowych, gorzka zgnilizna wiśni. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Termin stosowania: - drobna plamistość liści drzew pestkowych – od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy, gdy owoc osiąga około połowę typowej wielkości (BBCH 67-75) Etykieta środka ochrony roślin Shavit Plus 71,5 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW - gorzka zgnilizna wiśni – od początku fazy rozrastania zalążni do początku fazy dojrzewania i wybarwiania owoców (BBCH 72-81) Środek stosować nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. Maksymalna liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: 7 dni Zalecana ilość wody : 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew) Brunatna zgnilizna drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,0 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy kwitnienia, gdy otwartych jest 10% kwiatów do pełni fazy kwitnienia, gdy przynajmniej 50% kwiatów jest otwartych (BBCH 61-65), w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych. Maksymalna liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody : 600-800 l/ha (w zależności od wysokości drzew) ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Środek stosować w temperaturze powyżej 120C Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla każdej uprawy: 3 SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Sporządzanie cieczy użytkowej w przypadku użycia środka ochrony roślin w woreczkach z folii wodnorozpuszczalnej Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Wyjąć z opakowania zbiorczego woreczki ze środkiem ochrony roślin i kolejno wrzucać do naczynia napełnionego wodą (np. wiadro), ciągle mieszając. Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia się folii. Zawiesinę środka wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione wiadro (lub inne naczynie) przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Etykieta środka ochrony roślin Shavit Plus 71,5 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub, – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub, – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać wdychania pyłu Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości: - 25 m lub - 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - 15 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub - 10 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Etykieta środka ochrony roślin Shavit Plus 71,5 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW jabłoń - 7 dni grusza – 7 dni wiśnia – 14 dni Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze 0 oC - 35oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Okres ważności – 2 lata Data produkcji.............. Zawartość netto............... Nr partii..............

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produkty:
847
Kategorie:
52
Nowości:
1
Promocje:
7

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Sklep internetowy od home.pl