Producenci

Cenniki do pobrania

Domark 100 EC 100ML

Fungicydy "hobby"
43
PLN
Domark 100 EC 100ML
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 43,00 zł
Cena netto: 39,81 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

1042_20170525144910

Producent:
-

D O M A R K 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tetrakonazol (związek z grupy azoli) - 100 g/l (10,59%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa
naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R - 235/2014 z dnia 05.12.2014r.
Niebezpieczeństwo
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW 1
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego
w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (jabłoń),
polowych (truskawka, róża w gruncie) i ręcznych (jabłoń, truskawka, róża w pod osłonami,
chryzantema pod osłonami).
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.
Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców
(BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.
mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców
(BBCH 57-83).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Truskawka (plantacje owocujące)
mączniak prawdziwy, biała plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW 2
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Truskawka (plantacje mateczne)
biała plamistość liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 41-49).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Róże (w gruncie)
mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l
wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
Termin stosowania:
Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów
chorób.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
Róże (pod osłonami)
czarna plamistość róż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l
wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
Termin stosowania:
Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów
chorób.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni
Chryzantema (pod osłonami)
plamistość pierścieniowa
Środek ogranicza występowanie choroby
Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW 3
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l
wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody)
Termin stosowania:
Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów
choroby.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12o
C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej
odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy
uszkodzenia roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW 4
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami
aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 1 m w uprawie truskawki i róży,
− 3 m w uprawie jabłoni.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
jabłka – 14 dni
truskawki (plantacje owocujące) – 7 dni
truskawki (plantacje mateczne) – nie dotyczy
róża – nie dotyczy
chryzantema – nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW 5
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produkty:
760
Kategorie:
52
Nowości:
0
Promocje:
40

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Sklep internetowy od home.pl