Producenci

Cenniki do pobrania

DELAN PRO 5L

Fungicydy
229
PLN
DELAN PRO 5L
out_of_stock
Dostępność:
brak towaru
Cena: 229,00 zł
Cena netto: 212,04 zł
szt.

DELAN PRO

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 125 g/l (9,10%) fosfonian dipotasu (związek z grupy fosfonianów) - 561 g/l (40,86%) Zezwolenie MRiRW Nr R- 100 /2016 z dnia 08.04.2016 r. Uwaga H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Etykieta środka ochrony roślin Delan Pro, załącznik do zezwolenia MRiRW P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Delan Pro jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych. STOSOWANIE ŚRODKA Jabłoń Parch jabłoni Termin stosowania: opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 53-81). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6. Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni. Zalecana ilość wody: 300 - 1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub Etykieta środka ochrony roślin Delan Pro, załącznik do zezwolenia MRiRW – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Jabłoń – 35 dni Etykieta środka ochrony roślin Delan Pro, załącznik do zezwolenia MRiRW WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Produkty powiązane

Delan 700 WG 1KG Delan 700 WG 1KG

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem.

Cena: 229,00 zł

Delan 700 WG 25KG Delan 700 WG 25KG

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem.

Cena: 4 550,00 zł

Delan 700 WG 5KG (jeszcze mamy dostępny DICTUM jak Delan) Delan 700 WG 5KG (jeszcze mamy dostępny DICTUM jak Delan)

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem.

Cena: 949,00 zł

DICTUM 700 WG 5KG (Jak Delan) DICTUM 700 WG 5KG (Jak Delan)

D I C T U M Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%) 

 

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
1
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Posiadacz zezwolenia:
BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zurich Branch, Im Tiergarten 7, CH-8055 Zurich, Konfederacja
Szwajcarska, tel.: +41 0 44 781 99 11, fax: + 41 0 44 781 99 12
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
…………………………………………………………………………………………………………
DICTUM
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg (70,0%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
Niebezpieczeństwo
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H317
H318
H330
H351
H410
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P202
P280
P301 +
P310
P302 +
P352
P304 +
P340
P305 +
P351 +
P338
P308 +
P313
Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
2
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
P333 +
P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić
się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni oraz gruszy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.
JABŁOŃ
parch jabłoni
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy różowego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy różowego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
GRUSZA
parch gruszy
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
3
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek stosować maksymalnie 6 razy w sezonie, według jednego z dwóch podanych poniżej
systemów stosowania.
System 1.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąków, gdy widoczne są
zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości
(BBCH 53-79).
Liczba zabiegów: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
System 2.
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy białego pąka do momentu, kiedy owoce osiągną 90%
typowej wielkości (BBCH 57-79) w następujących dawkach i terminach:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,75 kg/ha stosować od fazy białego pąka do początku
czerwcowego opadania zawiązków (BBCH 57-73).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
Termin stosowania środka: Środek w dawce 0,5 kg/ha stosować od początku czerwcowego opadania
zawiązków do momentu, kiedy owoce osiągną 90% typowej wielkości (BBCH 73-79).
Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha w zależności od wielkości drzew.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
jabłka, gruszki - 42 dni
Środek Dictum należy używać według jednego z dwóch systemów stosowania w zależności od
momentu i intensywności spodziewanych infekcji. Poniższy wykres prezentuje maksymalne zalecane
dawki środka, minimalne odstępy między zabiegami, a także fazy rozwojowe roślin w skali BBCH.
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m. in.: stosowanie środka
wyłącznie zapobiegawczo, tylko w zalecanych dawkach, przestrzeganie maksymalnej dopuszczonej
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
4
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym, stosowanie sytemów wspomagajcych decyzję o
konieczności wykonania zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Po dodaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać pyłu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Jabłoń (BBCH 53-79), grusza (BBCH 53-79),
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
5
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
System 1
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Jabłoń (BBCH 57-73 + 73-79), grusza (BBCH 57-73 + 73-79),
System 2
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 15 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 10 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 90% lub
− 5 m strefa ochronna z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC – 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2017 z dnia 10.10.2017 r.
6
Etykieta środka ochrony roślin Dictum, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii

Cena: 999,00 zł

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produkty:
745
Kategorie:
52
Nowości:
0
Promocje:
7

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.

Sklep internetowy od home.pl